Home

Subsidieregeling gemeente groningen

Gröning bei Amazon

De gemeente kan daarvan afwijken als herstel dringend nodig is. Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2020 worden ingediend bij de gemeente via de post: Gemeente Groningen afdeling Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 400 9700 AK Groningen. Of per per email: contracteringmo@groningen.n Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen eigenaren van gebouwen gebruik maken van de subsidieregeling 'Versterking Gebouwen Groningen'. Hiermee hebben eigenaren de mogelijkheid om geld te ontvangen om hun gebouwen in eigen beheer te laten versterken. Zij kunnen deze subsidie aanvragen bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) De subsidieregeling is ingesteld door Nationaal Coördinator Groningen (NCG), gemeente Midden-Groningen en provincie Groningen. In totaal is 1.850.000 euro beschikbaar. Eigenaren van een door de gemeente aangewezen karakteristieke pand in het postcodegebied Overschild komen in aanmerking voor de subsidie. Geïnteresseerden kunnen tot en met 31 december 2020 met ondersteuning van. Subsidieregeling Groen Dak in de gemeente Groningen. In 2018 heeft Groningen de aanleg van 3350 m2 daktuin gesubsidieerd. 20 november 2017 / door carlaveldhuis. Nieuws. Meld je oprit aan voor een groene makeover! Meld je oprit aan voor een groene makeover! 15 oktober 2020 / door ronaldkaatee. Bomenactie gemeente Groningen. De gemeente Groningen is vorige week gestart met actie 'Nieuwe.

Deze subsidieregeling is vanaf 1 januari 2020 niet meer van toepassing voor de gemeenten Westerkwartier (behalve het deel van de voormalige gemeente Winsum), Veendam, Stadskanaal, Westerwolde, Pekela en Groningen (behalve de voormalige gemeente Ten Boer) De gaswinning veroorzaakt aardbevingen in Groningen. Dit zorgt voor overlast bij de inwoners. Om de inwoners van het aardbevingsgebied te compenseren voor deze overlast zijn verschillende regelingen en subsidies opgesteld. Deze regelingen zijn bedoeld om innovatie, leefbaarheid en duurzaamheid in de regio te stimuleren

Bent u op zoek naar wet- en regelgeving van de gemeente Groningen? Bijvoorbeeld: Aanwijzingsbesluiten en mandaatbesluiten. Welstandsnota. Beleidsregels. Regelingen (zoals subsidieregelingen) en nadere regels. Reglementen (o.a. het Marktreglement Groningen). Verordeningen (o.a. Financiële verordening, Legesverordening en Huisvestingsverordening. Wil je jouw huis energiezuiniger maken door het plaatsen van zonnepanelen, spouwmuurisolatie, hr++ glas of andere energiebesparende maatregelen? De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben subsidies of leningen met aantrekkelijke rentepercentages beschikbaar om je te helpen jouw woning duurzaam te maken. Op deze pagina vind je een overzicht van de subsidies en leningen die we op dit. In het openbare subsidieregister van de gemeente Groningen staat aan welke instellingen de gemeente subsidie verstrekt en op welke deelprogramma's de subsidies betrekking hebben. Het gaat om subsidieverstrekkingen voor het lopende kalenderjaar De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. De subsidie voor eigenaar én bewoner is open van 2 september 2019 tot en met 31 december 2020. De subsidie voor Verenigingen van Eigenaren loopt tot en met 31 december 2022 Oude subsidieregeling. Huiseigenaren in Groningen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Er moet dan wel ten minste twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang worden toegepast. Denk aan: dakisolatie, gevelisolatie, vloer/bodemisolatie, spouwmuurisolatie of hoogrendementsglas. Deze subsidie bedraagt ongeveer 20% van de totale isolatiekosten bij een.

Vanaf 1 september 2019 kan er landelijk de SEEH (subsidieregeling energiebesparing eigen huis) worden aangevraagd bij het rijk via het RVO www.rvo.nl. Deze subsidie voor isolatie is bedoeld om mensen te stimuleren hun woning nu te gaan verduurzamen. Het rijk heeft tot 31 december 2020 € 84 miljoen beschikbaar gesteld om particulieren te helpen hun woningen te verduurzamen. De hoogte van de. Subsidieregeling Groen Dak in de gemeente Groningen In 2018 heeft Groningen de aanleg van 3350 m2 daktuin gesubsidieerd. Groene daken houden regenwater vast bij hevige regenval; filteren fijn stof en dienen als pleisterplaats voor vogels en insecten. De gemeente Groningen ondersteunt met de subsidieregeling de doelen vanuit Operatie Steenbreek Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden inleiding Een aantal regio's in Groningen heeft te maken met een daling van de bevolking en die daling zal in de nabije toekomst sterk doorzetten. In onze provincie gaat het om twee regio's en één gemeente: 1. Regio Eemsdelta: gemeente Delfeijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum 2. Regio Oost-Groningen: gemeenten Oldambt, Veendam. Komt u in aanmerking voor de subsidieregeling warme maaltijden van de gemeente Groningen, dan regelen we dit graag voor u. De rekening van de afgenomen maaltijden wordt naar de gemeente Groningen gestuurd. U betaalt aan wijkrestaurant Veldspaat alleen uw eigen bijdrage voor de warme maaltijd en de bezorgkosten. Contact. Als u meer wilt weten over de subsidieregeling, dan kunt u bellen met 050. Harmonisatie subsidieregeling oud papier (34973-2020).pdf. Raadsvoorstel. Harmonisatie-subsidieregeling-oud-papier-34973-2020.pdf PDF, 93 k

In deze verordening beschrijft de gemeente de procedure voor het verlenen en vaststellen van subsidies. De ASV is in te zien op www.overheid.nl Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart 2018 in aanvulling op de ASV gemeente Krimpenerwaard 2019 de subsidieregeling gemeente Krimpenerwaard 2019 vastgesteld In 2017 heeft Groningen de aanleg van 1950 m2 daktuin gesubsidieerd. Groene daken houden regenwater vast bij hevige regenval; filteren fijn stof en dienen als pleisterplaats voor vogels en insecten. De subsidieregeling blijft ook in 2018 van kracht! De gemeente Groningen ondersteunt met de subsidieregeling de doelen vanuit Operatie Steenbreek Subsidieregeling welzijn en armoede gemeente Oldambt. Wanneer je als organisatie zonder winstoogmerk een activiteit verricht en/of ontplooit op het gebied van welzijn en armoede in de gemeente Oldambt, dan is het mogelijk dat je voor die activiteit aanspraak maakt op subsidie. Welke activiteiten aanspraak maken op subsidie en onder welke voorwaarden, staat beschreven in de Subsidieregeling. Gemeente Xjroningen Onderv/erp Subsidieregeling diversiteit Stelle' L.T. Rozema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoor (050) 367 6195 Bi)lage(n) - Ons lonmerk 6699043 Datum _9 FEB 201.8 Uw brief van Uw ksnmerl^ - Geachte heer, mevrouw. Met de evaluatie van het gemeentelijk emancipatie- en integratiebeleid in 2013 (collegebrief aan de raad met kenmer OS 13.3680504k.

Het Hogeland - Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de gemeente Het Hogeland een nieuwe Algemene Subsidieregeling vastgesteld. Dat betekent dat in Het Hogeland vanaf 1 januari 2021 overal dezelfde subsidieregels gaan gelden. De subsidieregels uit de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond komen hiermee ten einde. Een voortzetting van oude [ Subsidieregeling Flexibel Budget Evenementen provincie Groningen 2019-2020 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. AGW: Verordening EU Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden.

De gemeente Groningen maakt gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal. Subsidie zonnepanelen 2020 Groningen. Groningen kent een aantal regelingen die het investeren in duurzame energie aantrekkelijk maken. Deze regelingen betreffen zowel particulieren als bedrijven. Zeker als de aanschaf van zonnepanelen projectmatig plaatsvindt kan aanspraak worden gemaakt op het duurzaamheidsfonds. De regeling is dus niet bedoeld voor verenigingen die een binnen- of buitensportaccommodatie van de gemeente Groningen huren. Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer: De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het. De gemeente Het Hogeland krijgt € 200.000 van de provincie om de regionale Detailhandelsvisie uit te voeren. In de detailhandelsvisie van de gemeente staan voorstellen om winkelcentra compacter te maken en daarmee aantrekkelijker en voorbereid op de toekomst. Voor de leefbaarheid in gemeenten is het belangrijk dat er voldoende winkels zijn. De detailhandelsvisie is opgesteld door de gemeente.

Ferienhaus Groningen buchen - Ferienhäuser in 22 Länder

 1. De gemeente heeft het subsidiebeleid aangescherpt. Doorgaan met de oude regelingen uit de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond is voor Het Hogeland financieel niet haalbaar...
 2. Natuurvisie provincie Groningen. De kaders van het provinciale natuurbeleid, met daarin onder andere de Lijst van Groninger Soorten en habitats, 12 september 2018, PDF - 2,89 MB Programma Landelijk gebied Mooi Grunn 2017-202
 3. Dit betekent dat veel subsidies gelden voor een deel van de gemeente Midden-Groningen. Er zijn verschillende subsidieregelingen in de gemeente Midden-Groningen voor culturele verenigingen. Let er in alle gevallen op dat uw aanvraag uiterlijk 8 weken vóór de activiteit bij ons binnen is. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Subsidie voor kunst en cultuur in de voormalige.
 4. Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019. Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep
 5. Een in de gemeente Groningen gevestigde school, die werkt volgens het ambitiedocument nieuwe impuls vensterscholen, zoals vastgesteld door het college op 11 juli 2013. Stuurgroep: Bestuurders van onderwijs en kinderopvang die het ambitiedocument nieuwe impuls vensterscholen hebben ondertekend, tezamen met de wethouder Onderwijs en de lector integraal jeugdbeleid. Schoolbestuur: Het bestuur.
 6. Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen. Het doel van de Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen (RETAILGR) is het duurzaam versterken van de retailstructuur in de provincie Groningen. Onder retailstructuur wordt het geheel aan winkels, horeca en commerciële dienstverlening verstaan. Subsidie direct aanvragen. Looptijd: 12.06.2018 - onbepaald: Aanvraagtermijn: Vooraf.
 7. Voor wie? (Semi-)professionals in het natuurbeheer en -onderzoek in de provincie Groningen. Zoals stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, natuurbeheerorganisaties, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's), adviesbureaus, waterschappen, gemeenten, particulieren en Prolander

Vul je woonplaats in en check welke subsidies en leningen jij kunt krijgen voor energiebesparing Ben je woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken. Je kunt maximaal € 4.000 subsidie krijgen om bijvoorbeeld de vloer te isoleren, HR++(+) glas te plaatsen of zonnepanelen te installeren Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een aanbod dat VE-gecertificeerde kinderopvang en basisscholen uitvoeren. VVE is bedoeld om p en kl te ondersteunen en te stimuleren in hun taalontwikkeling. We bieden bijvoorbeeld een inkomensafhankelijke bijdrage aan ouders met kinderen die naar een voorschool gaan. Ook geven we subsidie aan SPILcentra voor het coördineren van VVE binnen. Subsidieregeling loket leefbaarheid provincie Groningen 2019 Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 27 augustus 2019, nr. A. 14, afdeling ST/NPG, dossiernummer K15236 het volgende besluit hebben genomen: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen: Overwegende dat: - In de bestuurlijke afspraak Vertrouwen op Herstel, Herstel van vertrouwen van 17 januari 2014 afspraken.

Maaltijdvoorziening Woltersum? Top-3 april 2020

Subsidies Gemeente Groningen

 1. Gemeente Eindhoven; Gemeente Amersfoort; Gemeente Utrecht +48 andere gemeenten in Nederland; Jouw gemeente contacteren Het beste kun je contact opnemen met jouw gemeente om na te gaan of er een lokale subsidieregeling is of bekijk de website van jouw gemeente (veelal www.[GEMEENTE].nl dus bijvoorbeeld www.groningen.nl, www.rotterdam.nl, etc. etc.)
 2. g drugsafval Groningen 2020. Het doel van de Subsidieregeling oprui
 3. Midden-Groningen wil de monumentale en waardevolle bomen die op 1.363 gemeentelijke en particuliere percelen in de gemeente staan het liefst zo lang mogelijk behouden. Tijdig en vakkundig onderhoud van deze bomen bij particulieren wordt gestimuleerd. Hiervoor heeft Midden-Groningen een subsidieregeling in het leven geroepen. In deze pot zit voorlopig 25.000 euro per jaar. Wethouder Jan Jakob.
 4. Bekijk wat uw gemeente voor u kan doen. Afbeelding. Subsidie van uw provincie voor restauratie. Gaat u uw monument restaureren? Vraag dan ook eens uw provincie naar de financieringsmogelijkheden. Iedere provincie ontvangt jaarlijks van de Rijksoverheid een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan monumenten. Goed om te weten: provincies besteden dit budget verschillend. Soms wordt het budget.
 5. Subsidieregeling Regionale investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Citeertitel: RIG 2015: Vastgesteld door: gedeputeerde staten: Onderwerp: financiën en economie: Eigen onderwerp : Subsidies: Opmerkingen met betrekking tot de regeling. Geen. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998, art. 8, lid 1; Algemene.
 6. Gemeente De Marne, Oost-Groningen (Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Menterwolde) en de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum). Voorwaarden. Projectsubsidies vanuit de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden worden verleend voor bouwkundige investeringen. Subsidies kunnen ook.

Als particulier kunt u vanaf 2 september 2019 een subsidie aanvragen voor de isolatie van uw koopwoning. Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een subsidie aanvragen. U kunt ook geld lenen met de Energiebespaarlening om uw huis te isoleren Subsidieregeling flexibel budget evenementen provincie Groningen 2019. Het doel van de Subsidieregeling flexibel budget evenementen provincie Groningen 2019-2020 (EVENGR19) is het stimuleren van evenementen die bijdragen aan de Groningse toeristische promotie- en marketingstrategie om hiermee een kwalitatieve impuls te geven aan het imago en de aantrekkingskracht van de provincie Groningen Dan kun je met behulp van de anderhalvemeterregeling van de provincie Groningen de helft van de kosten vergoed krijgen om bijvoorbeeld jouw winkel, restaurant of sportschool aan te passen aan de coronamaatregelen. Dit geldt voor kleine ondernemers en maatschappelijke organisaties in de zwaarst getroffen sectoren, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector en culturele instellingen. De.

Verplaatsing winkels naar kernwinkelgebied Assen blijkt

Subsidieregeling Basis- en - Gemeente Groningen

 1. Deze subsidieregeling is zowel bestemd voor zelfstandig opererende lokale publieke omroepen als voor lokale omroepen die gezamenlijk optrekken binnen een samenwerkingsverband. De omroep of omroepen moeten beschikken over de aanwijzing van het Commissariaat voor de Media gedurende de hele projectperiode. Daarnaast moeten zij kunnen rekenen op de reguliere bekostiging vanuit de gemeente waar zij.
 2. De subsidieregeling voor karakteristieke gebouwen Overschild is bedoeld om deze karakteristieke gebouwen te behouden. Nieuws Abonneren op nieuws over dit onderwerp. 2 miljoen euro voor karakteristieke panden Overschild. 09-07-2019 | 12:05. De provincie Groningen heeft in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een Financiële ondersteuning.
 3. Groningen staat in 2021 een jaar lang volledig in het teken van omgaan met klimaatverandering, oftewel klimaatadaptatie. Als hoogtepunt wordt de Klimaatweek (Climate Adaptation Week) georganiseerd. Dit is een initiatief van de gemeente Groningen met de partners van het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation
 4. Besluiten vast te stellen de subsidieregeling Kadernota cultuur 2021-2028 provincie Groningen: Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Strategisch beleidskader cultuur 2021-2028: het kader waarin het provinciaal cultuurbeleid is geformuleerd voor dejaren 2021-2028. b. Uitvoeringsplan cultuur 2021-2024: het plan waarin de provincie aangeeft op welke manier ambities.
 5. De gemeente subsidieert op verschillende gebieden (vrijwillige) activiteiten van inwoners en organisaties. Hieronder vind je een overzicht van gemeentelijke subsidies. Bij elk onderwerp staat hoe en wanneer je subsidie kunt aanvragen
Wijkrestaurant Gabriël - Dignis

Algemene subsidieregeling Het Hogeland. Deze subsidieregeling is geldig vanaf 1 januari 2021. Uitgangspunten Gelijkheid: activiteiten met een gelijke doelstelling waarderen we op een gelijke manier. Eenvoud: we streven naar eenvoudige regels en beperkte administratieve lasten. Vertrouwen: bij subsidies tot € 5.000,00 vertrouwen we erop dat de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd. MKB-bedrijven in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe kunnen weer subsidie aanvragen voor het tijdelijk in dienst nemen of het detacheren van hoogopgeleid personeel of een promovendus. Per project kan tot €100.000 subsidie verkregen worden. Zie aanmelding en voorwaarden van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor. GRONINGEN - Woonschepen in de Noorderhaven liggen er haveloos bij. De gemeente wil een kwaliteitsimpuls en biedt een subsidieregeling. Het college van B&W wil de kwaliteit van de Noorderhaven in Groningen verhogen. Het college streeft naar een haven met schepen die in goede staat verkeren en worden bewoond door de eigenaar. Daarnaast houdt het college vast aan de Noorderhaven als vrijhaven. Read the latest magazines about Subsidieregelingen and discover magazines on Yumpu.co Kijk op wetten.nl voor de subsidieregeling. Aanvraagformulier burgerinitiatief (link opent een pdf-bestand) Delen. Deel dit op Facebook; Deel dit op LinkedIn; Deel dit op Twitter; T: (0597) 48 20 00 Vanuit buitenland: (0031) 597 48 20 00. E: info@gemeente-oldambt.nl. Postadres: Postbus 175 9670 AD Winschoten. Bezoekadres gemeentehuis: Johan Modastraat 6 9671 CD Winschoten . Bezoekadres locatie.

Vanaf 1 februari 2010 kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor een groen dak in de gemeente Groningen. Daarnaast versoepelt de gemeente de voorwaarden voor de subsidieregeling groene daken, zodat meer aanvragers ervoor in aanmerking komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de subsidiepot. Sinds april 2008 is de subsidieregeling Groene Daken van kracht. Particulieren realiseerden. De RIG (Regionale Investeringssteun Groningen) is een subsidieregeling voor ondernemers op het Zernike Science Park in Groningen en in de Eemsdelta of voor wie zich daar wil vestigen. De subsidieregeling is van de Provincie Groningen, Economic Board Groningen en het Rijk. Je kunt maximaal 30% investeringssubsidie krijgen op de aankoop van grond, gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling Kadernota cultuur 2021-2028) Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 17 december 2019, nr. A. 14, afdeling ECP, dossiernummer K5477 het volgende besluit hebben genomen Subsidie voor start-ups in Groningen Home Ideeën Subsidie voor start-ups in Groningen Wanneer studenten afstuderen aan de RUG, Hanzehogeschool of een van de mbo-instellingen, biedt de provincie hen de kans om bij het beginnen van een start-up hulp of subsidie te krijgen

De oud-gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren hebben tot nog toe elk een eigen subsidieregeling ter ondersteuning van de gescheiden inzameling van oud papier door scholen, vernigingen e.d.. Groningen kent een regeling op grond van de ASV, uitgewerkt in nadere regels . Haren kent een separate Subsidieregeling oud papier gemeente Haren 2014, Ten Boer een separate Subsidieverordening oud. Subsidieregeling voor incubators en accelerators voor het versterken van het ecosysteem rond start-ups en scale-ups. Uitkering aan gemeenten voor het aankopen of verplaatsen van huizen onder een hoogspanningsverbinding die niet kan worden verplaatst of ondergronds gebracht. Direct regelen Open. Vaccindoses tegen salmonella. Subsidie voor pluimveehouders voor de kosten van vaccindoses tegen. Toelichting bij de Subsidieregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Oldambt 2019 Algemeen deel Gemeenten zijn vanuit de Wet Primair Onderwijs verantwoordelijk voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, deze wet legt de gemeenten de wettelijke taak op zorg te dragen voor de voor- en vroegschoolse educatie

Subsidieregeling onderhoud woonschepen - Groningen

Een voortzetting van oude regelingen uit de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond is financieel niet haalbaar. Daarom zijn de regels aangescherpt Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey. Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014. Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014. Overwegende dat: Op 29 januari 2008 in regio De Vallei-verband door he

Subsidieregeling 'Versterking Gebouwen Groningen' per 1

Nieuws uit de gemeente Eemsdelta. Agenda tips. Nieuws uit de provincie Groningen. Landelijk nieuws. Weerbericht. Contact. Meer. Search . Home Landelijk nieuws. Van Nieuwenhuizen trekt 1,5 miljoen euro uit voor aanjagen ontwikkeling van duurzame scheepvaartmotoren. 14 oktober 2020 08:49. Den Haag - Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 1,5 miljoen euro uit om de. In de loop van 2019 zal het college van Midden-Groningen een fonds voor ondernemers in Slochteren oprichten. De aanleiding hiervoor was de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor bedrijven in de voormalige gemeente Slochteren. Door de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde moesten zij meer gaan betalen. Om aan deze ondernemers tegemoet te komen, is i

1 Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren Provincie Groningen Met dit formulier kunt u een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw woning in de provincie Groningen. Deze lening wordt afgegeven door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het SNN toetst eerst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. De subsidieregeling kan een steuntje in de rug zijn. Het college hoopt dat hiermee slechte woningen verdwijnen. Kwaliteit. Het Pekelder college zet in op het verhogen van de kwaliteit van woningen in de gemeente. De provincie Groningen heeft toegestemd om deze subsidieregeling te verlengen. Maatregele

Subsidies en Regelingen - Gemeente Midden-Groningen

Het Ministerie van VWS heeft met een specifieke uitkering voor gemeenten (SPUK) en een subsidieregeling voor amateursportorganisaties (BOSA) het btw-nadeel zoveel als mogelijk gecompenseerd. Er bestond echter veel onrust over de financiële gevolgen voor verzelfstandigde sportbedrijven. Na overleg met VNG/VSG heeft het Ministerie van VWS bekend gemaakt dat: De termijn voor het indienen van de. Met de nieuwe subsidieregeling van de gemeente Ten Boer wordt dit nog een stuk aantrekkelijker! Groen dak De gemeente Ten Boer geeft om een aantal redenen subsidie voor de aanleg van groene daken. Zo houden deze daken regenwater vast, filteren ze fijnstof uit de lucht en dienen de groene daken als 'pleisterplaats' voor vogels en insecten. Daarbij blijft het door de isolerende werking. Dit is de Regelingenbank van de gemeente Stadskanaal. Op deze website staan alle regelingen van de gemeente Stadskanaal. Op deze pagina staat Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 (01-01-2020

Video: Home - Operatie Steenbree

Bewonersinitiatieven - Provincie Groningen

De gemeente vindt het belangrijk om voor de toekomst duidelijke keuzes te maken op het gebied van het winkelaanbod. Dit gebeurt in goede samenwerking met het ondernemersplatform. Hierin zijn alle detailhandelondernemers uit de gemeente vertegenwoordigd. Subsidieregeling Retailagenda. De bijdrage van de provincie komt uit de subsidieregeling Retailagenda, waarmee de provincie gemeenten. De subsidieregeling is ingesteld door Nationaal Coördinator Groningen (NCG), gemeente Midden-Groningen en provincie Groningen. In totaal is 1.850.000 euro beschikbaar. Aanvragen. Eigenaren van een door de gemeente aangewezen karakteristieke pand in het postcodegebied Overschild komen in aanmerking voor de subsidie. Geïnteresseerden kunnen tot. Harmonisatie subsidieregeling oud papier (34973-2020) 1 document Aanpassing belastingverordeningen 2020 (24779-2020) 2 documenten Begroting Veilig Thuis 2020 (24186-2020) 1 document Naar nieuwe werk- en vergaderwijzen van de gemeenteraad (17223-2020) 1 document Visie openbare laadinfrastructuur Groningen 2025 3 documenten Hoofdcategorieën. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag. Drenthe en Groningen Inwoners van de provincie Drenthe en Groningen kunnen kosteloos een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. 21 gemeenten nemen deel. Kijk voor meer informatie op de speciale website van de provincies. Eindhoven: gratis laadpaal aanvragen in openbare ruimte Omdat de gemeente Eindhoven elektrisch rijden.

Subsidieregeling per gemeente. U heeft voor een subsidie aan te vragen een offerte nodig! Deze kunnen wij u snel afgeven, mail ons uw naam, adresgegevens en type groendak en hoeveelheid en u kunt binnen 24 uur een offerte per mail van ons ontvangen! Steeds meer gemeenten en stadsgewesten verstrekken subsidie om de toepassing van groene daken en groene gevels te stimuleren. Hieronder vindt u. Informeer bij jouw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen. Voor subsidies geldt: Elke provincie, regio of gemeente bepaalt welke energiebesparende maatregelen zij subsidieert en tegen welke voorwaarden. De maximale subsidiebedragen lopen erg uiteen. Elke provincie, regio en gemeente bepaalt zelf hoeveel geld er beschikbaar is Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid gemeente Stadskanaal 2018 (verhoging subsidieplafond Voorzieningen minima) Het college van burgemeester en wethouders; gelet op het feit dat Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen op een duurzame manier investeert in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de. Gemeente Stadskanaal: Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de beleidsterreinen binnen het be-grotingsprogramma Wonen en Voorzieningen; gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieveror-dening gemeente. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Dankzij herbestemming kunnen monumenten duurzaam worden gebruikt. De rijksoverheid kan bijdragen in de kosten om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken en om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden. Lees meer op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Subsidie Woonhuismonumenten Rijk.

Hier vindt u het aanvraagformulier en inhoudelijke achtergrondinformatie die u nodig heeft voor uw aanvraag Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl werken vanaf 14 september intensief samen. Doel is om Limburgse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties nóg beter te kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidies voor hun projectplannen De provincie Groningen heeft de aanvraagperiode voor de Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen met één jaar verlengd tot en met 31 december 2020. De openstelling van de subsidieregeling heeft als doel om de retailstructuur in de provincie Groningen te versterken. Onder retailstrucuur valt het geheel van winkels, horeca en.

Subsidies en regelingen Nationaal Coördinator Groningen

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) Overig. Nieuwe Locatie Hoogeveen; Schoonmaak en controle systeem; SGZE; Overstappen; Over ons . Onze medewerkers; Vraag en Antwoord; APsolar in het nieuws; Vacatures; Handleidingen; Contact. Offerte aanvragen; Offerte aanvragen. Subsidie Midden Groningen Vraag offerte aan. Als inwoner van de gemeente Slochteren kunt. WIJZIGING NADERE REGELS SUBSIDIES GEMEENTE GRONINGEN 2011 Pronkjewail Fonds Het college van de gemeente Groningen, Gelet op: - Artikel 149 van de Gemeentewet; - Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; - Artikel 3, eerste en tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2011; Overwegende dat: - het noodzakelijk is om Nadere regels vast te stellen voor de verstrekking. Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis in Friesland, Groningen en Drenthe Geschreven op 4-3-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Bouwen-Klussen, Energie en Besparing. 13 april 2010: Vanaf 3 mei 2010 tot 1 oktober 2010 kunnen particuliere woningeigenaren in Fryslân subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Woningeigenaren met een woning van voor 1995 kunnen maximaal 20. De provincie Groningen heeft in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een subsidieregeling ingesteld voor het behoud van karakteristieke panden in Overschild. Dit is op 9 juli besloten door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Voor de regeling stelt het Nationaal Programma Groningen 2 miljoen euro beschikbaar Op maandag 9 en dinsdag 10 september vinden drie informatiebijeenkomsten plaats over de subsidieregeling in Groningen, Leeuwarden en Wieringerwerf (Noord-Holland). Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.waddenfonds.nl. Tijdens de informatiesessies wordt algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling en de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het.

Bekendmakingen en regelingen Gemeente Groningen

Hiervoor is woensdag een speciale subsidieregeling opengesteld door de provincie Groningen. De regeling past in de toezegging van minister Eric Wiebes en commissaris van de Koning René Paas om actief bij te dragen aan oplossingen in langslepende en complexe schadegevallen. Met de regeling kunnen woningeigenaren aanspraak maken op maximaal 1.900 euro om kosten te dekken die gemaakt zijn voor. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wordt omgevormd tot uitvoeringsorganisatie. De instelling van het Adviescollege Veilig Groningen moet borgen dat onafhankelijk en op basis van expertise kan worden vastgesteld wat voor de veiligheid nodig is aan maatregelen. De eigenaar moet een belangrijke stem krijgen in het bepalen van de versterking van zijn gebouw. Het wetsvoorstel bevat verder. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft de Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG2014) gepubliceerd. De nieuwe regeling heeft tot doel regionale investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de 'Zernike-campus' in de provincie Groningen. De regeling zal binnenkort officieel worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad van.

Groningen voert een ander monumentenbeleid dan andere gemeenten omdat hier geen subsidie wordt verleend aan restauratiewerkzaamheden die aftrekbaar zijn voor de belasting. In Groningen krijgt men ofwel subsidie, ofwel aftrek van de belastingen en niet alle twee.Dat beleid is volgens wethouder H. Pijlman uiterst succesvol geweest. Pijlman zegt een en ander naar aanleiding van processen van een. Slochteren - In de loop van 2019 zal het college van Midden-Groningen een fonds voor ondernemers in Slochteren oprichten. De aanleiding hiervoor was de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor bedrijven in de voormalige gemeente Slochteren. Door de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde moesten zij meer gaan betalen. Om aan deze ondernemers tegemoet te [ Dit is de Regelingenbank van de gemeente Stadskanaal. Op deze website staan alle regelingen van de gemeente Stadskanaal. Op deze pagina staat Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 (01-01-2020 Subsidieregeling voor schepen in de Diepenring. 18 januari 2012. De gemeente Groningen heeft in september 2011 een financiele regeling in het leven geroepen voor de eigenaren van woonschepen in de Diepenring. In eerste instantie is de regeling bedoeld om achterstallig onderhoud aan de buitenkant van het schip te kunnen bekostigen. Hiervoor is een subsidie beschikbaar gesteld. Meer informatie. Met behulp van de subsidieregeling voor groene daken is vanaf 2008 ruim 25.000 vierkante meter groen dak in de gemeente Groningen gerealiseerd. Van een tamelijk exotisch verschijnsel is het in elf jaar tijd een volkomen ingeburgerde dakbedekking geworden. Elke zichzelf respecterende architect of ontwikkelaar bouwt in de stad met een groen dak. Niet in de laatste plaats omdat de gemeente nog.

Bouwen & wonen - Wonen & Leven - Gemeente Westerkwartier48 ondernemers doen mee aan Groningse OndernemersMaaltijdvoorziening Bierum? Top-3 mei 2020

Subsidieregeling pilots startgroepen voor p. In deze regeling wordt verstaan onder: • begeleider voorschoolse educatie: beroeracht voorschoolse educatie die voldoet aan artikel 3, eerste en derde lid, van de Wet op het primair onderwijs en aan artikel 5.1 van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel; • beroeracht voorschoolse educatie: beroeracht voorschoolse. Overzicht op onderwerp van subsidies die door de gemeente Amsterdam worden verstrekt. Er is ook een alfabetisch overzicht met alle subsidies. Mist u een subsidieregeling? Mail dan naar subsidies@amsterdam.nl of bel naar 14020 De gemeente Midden-Groningen heeft op dit moment 155 gemeentelijke monumenten. Er zijn uit de 1200 'karakteristieke objecten' 120 panden geselecteerd die bijzonder waardevol zijn qua architectuur, authenticiteit en zeldzaamheid, de echte pareltjes. Het hebben van een monument heeft zowel voordelen als nadelen. Een voordeel is dat de gemeente voor monumenten een nieuwe subsidieregeling heeft. Author: Marc van Herrikhuijzen Last modified by: Marc van Herrikhuijzen Created Date: 8/6/2019 3:09:28 PM Other titles: Subsidieregeling lapto

 • A/b schnittstelle türsprechanlage.
 • Mann oder frau leben im falschen körper.
 • Arbeit spaß sprüche.
 • Red bull abo.
 • Winterschlussverkauf mailand 2017.
 • Steamworks unity multiplayer.
 • Free followers on instagram no survey.
 • Japan christen aufstand.
 • Btk hamburg.
 • Mein virtueller assistent.
 • Freie texter jobs.
 • Bdvt mitgliedschaft.
 • Aida new york bermudas bahamas.
 • Infantile frau.
 • Jennifer beals instagram.
 • Turtle beach px5 update für ps4.
 • Saarland karte zum ausdrucken.
 • Reno 5 euro gutschein.
 • Red bull abo.
 • Typisch kölsch geschenke.
 • Will nicht mehr leben aber nicht sterben.
 • Sehenswürdigkeiten vancouver.
 • Luftfeuchtigkeit pune.
 • Thomas meyer schriftsteller.
 • Grim fandango remastered kostenlos.
 • Toony manuellsen.
 • Cystische fibrose symptome baby.
 • Irina beller ehemann.
 • Mac mini 2014 ssd pcie.
 • Augen gefühle ablesen.
 • Black korean drama ger sub.
 • Jeanne mammen bilder.
 • Kabelquerschnitt ampere.
 • Hannah montana neue folgen 2017.
 • Asiatische antiquitäten köln.
 • Wie lange dauert vodafone umzug.
 • Second hand abendkleider düsseldorf.
 • Circulus vitiosus beispiel.
 • Winchester stream deutsch.
 • Psych the movie germany.
 • Bs rollen kontakt.